Uslovi korišćenja sajta

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta. Sajt je u vlasništvu ITSubotica2030, (u daljem tekstu: organizacija). Uslovi korišćenja čine sastavni deo Sajta i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između organizacije i svakog korisnika Sajta. Pristupom i korišćenjem Sajta organizacije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa organizacijom kao pružaocem usluge. Za svaki pristup sadržaju Sajta, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Organizacija je posvećena očuvanju i primeni prava zaštite podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a svemu pristupa prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Organizacija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Sajta, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Organizacija vrši obradu neophodnih podataka lica koja su dala pristanak za obradu, i za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Obaveštenja

Korisnik je saglasan da mu Organizacija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Sajta, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Sajta, novosti i akcije organizacije, kao i reklamna obaveštenja.

Autorsko pravo

Kao korisnik, imate mogućnost da koristite sve podatke sa Sajta.

Upotreba podataka sa merača

Organizacija koristi podatke koji se automatski preuzimaju sa merača AirVisual. Prikupljeni podaci sa ovih merača prikazani su na našem sajtu bez izmena.

Organizacija ne garantuje za tačnost ili pouzdanost podataka dobijenih od merača AirVisual. Korisnici sajta treba da shvate da se podaci sa merača mogu koristiti kao indikativni, ali ne i kao zvanični ili definitivni izvor informacija o kvalitetu vazduha. Organizacija ne preuzima odgovornost za eventualne greške ili netačnosti u podacima.

Merači kvaliteta vazduha AirVisual nisu državni merači i ne predstavljaju zvanične podatke o kvalitetu vazduha. Oni služe za pružanje indikativnih informacija koje mogu biti od koristi za ličnu upotrebu i informisanje.

Završne odredbe

Organizacija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja.